Polityka prywatności

z dnia 15.07.2020

 

§1. Postanowienia wstępne

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

Finespresso  – Administrator danych osobowych
Finespresso sp. z o.o., ul. Leśna 13B, 32-020 Wieliczka NIP 6832110452 e-mail: kontakt@finespresso.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Konto – odpowiednio Panel Pracodawcy lub Konto Kandydata – zbiór zasobów i funkcjonalności utworzonych dla Pracodawcy lub Kandydata służących do zarządzania usługami świadczonymi przez Serwis.

Ogłoszeniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Finespresso – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Pracodawcy i na jego rzecz.

Ogłoszeniobiorca – osoba fizyczna, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę lub zostanie przekierowana na strony lub adres mail Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę lub założy konto w Serwisie.

Pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www Finespresso.

 

§ 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Finespresso przetwarza dane aktywności osób niezarejestrowanych w Serwisie (nie posiadających konta) dotyczące przeglądarki, lokalizacji i adresu IP Użytkownika, sesji urządzenia, systemu operacyjnego, w nastepujących celach:

udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie,
(niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

statystycznych oraz analitycznych (uzasadniony interes Administratora mierzenie efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego (uzasadniony interes Administratora dotyczący zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Finespresso przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które posiadają Konto w Serwisie): Imię, nazwisko, adres email. W przypadku Ogłoszeniobiorców założenie konta jest niezbędne jedynie, gdy Ogłoszeniodawca, nie umieścił adresu mail lub adresu stronny internetowej w treści ogłoszenia do składania aplikacji. Tym samym dostęp do aplikacji dla Ogłoszeniodawcy będzie możliwy jedynie za pośrednictwem Serwisu. Administratorem danych zamieszczonych w takiej aplikacji jest Ogłoszeniodawca, który ofertę opublikował. Finespresso przetwarza dane jedynie celem dostarczenia aplikacji wybranemu Pracodawcy.

Finespresso przetwarza w/w dane osobowe i służą one do:

diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu, zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego (uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie i udostępnianiem funkcjonalności Konta (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

analiz i statystyk (uzasadniony interes Administratora polegający na mierzeniu efektywności Serwisu i doskonaleniu jego funkcjonalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika również za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Gmail, Linkedin, Twitter). Wówczas Serwis pobiera z konta w portalu społecznościowym dane niezbędne do rejestracji Konta w Serwisie. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe wskazane są w ich politykach prywatności.

 

§3. Usługi dla Ogłoszeniobiorców

Ogłoszeniodawca by móc korzystać z usług Serwisu powinien założyć konto. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne przy Rejestracji służy następującym celom:

statystycznym i analitycznym  (pomiar efektywności Serwisu i udoskonalaniu jego funkcji, jako uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawidłowa konfiguracja zabezpieczenia informatycznego Serwisu (uzasadniony interes Administratora tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu; art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

realizacji złożonego zamówienia na uzgodnioną usługę (przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw art. 6 ust. 1 lit. f RODO),;

w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych (uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 4.Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Serwisie

W związku z przetwarzaniem przez  Finespresso danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

dostępu — prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych na podstawie art. 15 RODO

sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne na podstawie art. 16 RODO.

usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO.

ograniczenia przetwarzania danych — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO.

przenoszenia danych — prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie dostarczone oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi na podstawie art. 20 RODO.

sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych na w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw należy złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@finespresso.pl i powinien określać, czego dotyczy żądanie a w szczególności zawierać następujące informacje: wskazanie, z którego z powyższych uprawnień Użytkownik chce skorzystać, określenie jakiego procesu przetwarzania żądanie dotyczy, określenie jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy. Odpowiedź na wniosek jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku na adres e-mail z którego skierowano wniosek.

 

§ 5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Gdy Finespresso przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu skutecznego sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Gdy Finespresso przetwarza dane osobowe na podstawie umowy w związku z udostępnianiem funkcjonalności Konta, wówczas dane przetwarzane są do momentu usunięcia Konta. Po usunięciu Panelu dane mogą być przetwarzane w zakresie ograniczonym do nazwy firmy, służbowych danych kontaktowych, historii aplikacji i informacji o wyrażonych zgodach dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy.

Finespresso przetwarza dane osobowe udzielone na podstawie zgody do momentu wycofania tej zgody.

W przypadku plików cookies, dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

 

§ 6. Udostępnianie danych osobowych

Finespresso korzysta z określonych usług u podmiotów zewnętrznych, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom systemów do wysyłania wiadomości e-mail, a także podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności.

 

§ 7. Polityka Cookies

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „trwałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

świadczenia usług związanych z logowaniem do Panelu Pracodawcy i Konta Kandydata oraz nawigacji po Serwisie;

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

optymalizacji korzystania przez Użytkownika z Serwisu (m.in. poprzez dostosowanie odpowiedniego wyświetlenia strony porównywania ofert);

zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

prowadzenia statystyk i mierzenia ruchu w Serwisie z wykorzystaniem plików cookies Google Analytics.

Finespresso – stosuje różne narzędzia dla celów analitycznych  i marketingowych. Poniżej wskazujemy podstawowe informacje na temat wykorzystywanych narzędzi:

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu. Informacje o zakresie i zasadach zbierania danych: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają logowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego oraz na udostępnienie tam treści publikowanych w Serwisie. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, by zablokować ich automatyczną obsługę przez przeglądarkę internetową – ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcji Serwisu.

Comments are closed.

Nasza strona używa cookies. W Polityce Prywatności dowiesz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close