Regulamin serwisu internetowego Finespresso.pl

Wersja z dnia 15.07.2020 r.    

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej finespresso.pl na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe definicje oznaczają:
  1. Aplikacja – podanie o pracę składane przez Ogłoszeniobiorcę
  2. Finespresso oznacza podmiot realizujący usługi w Serwisie. Jest nim: Finespresso sp. z o.o., ul. Leśna 13B, 32-020 Wieliczka NIP 6832110452  e-mail: kontakt@finespresso.pl .
  3. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
  4. Konto – oznacza dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie.
  5. Ogłoszeniobiorca – osoba fizyczna, która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie Aplikację o pracę poprzez przekierowanie na stronę lub adres mail Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia Aplikacji o pracę.
  6. Ogłoszeniodawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz założy Konto i/lub złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę.
  7. Pliki Cookie (Cookies) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
  8. Polityka prywatności oznacza Politykę prywatności danych osobowych dostępną pod adresem: https://finespresso.pl/oferta/polityka-prywatnosci/
  9. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
  10. Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  11. Serwis oznacza serwis internetowy prowadzony przez Finespresso pod adresem finespresso.pl .
  12. Użytkownik, Użytkownicy oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm).
  14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).
  15. Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Finespresso jest
  1. umożliwienie publikowania ogłoszeń o pracę,
  2. przekazywanie Aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy albo
  3. przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy
  4. oraz usługi pomocnicze.
 4. Usługi są świadczone na podstawie umów, o których mowa w §12 i §13.
 5. W związku z ciągłym rozwojem usług oferowanych przez Finespresso, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Zmiany usług wskazanych w ust. 3 są ogłaszane na stronie Serwisu i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Usługa przekazywania Aplikacji o pracę, przekierowania do formularza Ogłoszeniodawcy  jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c.
 7. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych ogłoszeń o pracę (dalej: baza danych) podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Finespresso, do zapoznania się z postanowieniami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu, w tym korzystania z danych zawartych w Serwisie, jest wyrażanie zgody na przestrzeganie niniejszych warunków Regulaminu.
 3. Ogłoszenia i Profile (Wizytówki) na stronie Serwisu są powszechnie dostępne. Każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie.
 4. Zapoznanie się z ogłoszeniami o pracę nie powoduje stosunku prawnego pomiędzy Finespresso a osobą trzecią.
 5. Serwis służy wyłącznie do składania ogłoszeń o pracę, odpowiadania na ogłoszenia o pracę i świadczenia usług pomocniczych.
 6. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług.
 7. Finespresso nie dopuszcza możliwości korzystania z usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, co wytycza charakter świadczonych przez niego usług, w którym identyfikacja osób jest istotna.
 8. Finespresso stosuje Politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu.
 9. Zakazane jest powtarzające się lub systematyczne pobieranie lub wtórne publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych, w szczególności poszczególnych ogłoszeń o pracę.
 10. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 11. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 12. Umowa o świadczenie usług dla Ogłoszeniobiorców zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.
 13. Umowa o świadczenie usług dla Ogłoszeniodawcy zostaje zawarta w momencie założenia Konta w Serwisie. Rozwiązanie umowy następuje z dniem usunięcia Konta w Serwisie.
 14. Finespresso przed zawarciem umowy udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.

§ 3. Ogłoszeniodawca

 1. Ogłoszeniodawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy Konto. Finespresso zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych potwierdzających autentyczność Ogłoszeniodawcy.
 2. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawcy są odpłatne zgodnie z §8.
 3. Na świadczoną na rzecz Ogłoszeniodawcy usługę składa się: utrzymanie Konta Ogłoszeniodawcy, przyjęcie ogłoszenia o pracę, przygotowanie ogłoszenia o pracę do publikacji, opublikowanie ogłoszenia o pracę, przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy lub adresu poczty elektronicznej, opublikowanie profilu (wizytówki).
 4. Zmiany usług wskazanych w ust. 3 są ogłaszane na stronie Serwisu i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy są świadczone za pośrednictwem Konta.

§ 4. Konto Ogłoszeniodawcy

 1. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja Konta jest nieodpłatna.
 2. Założenie Konta następuje po wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę formularza Rejestracji.
 3. Dyspozycję założenia Konta może złożyć osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
 4. Logowanie do Konta następuje przy pomocy loginu i hasła.
 5. Przy pomocy Konta można edytować opublikowane już ogłoszenia, monitorować historię złożonych ogłoszeń.
 6. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili zrezygnować z Konta, poprzez złożenie stosownej dyspozycji poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w §1 ust.2 pkt2 Regulaminu. Likwidacja Konta nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia dyspozycji.
 7. Likwidacja Konta nie ma wpływu na opublikowane ogłoszenia o pracę, przed wysłaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
 8. Finespresso może usunąć Konto, jeżeli Ogłoszeniodawca nie będzie się do niego logował lub nie złoży żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 2 lat. Finespresso poinformuje o planowanym usunięciu Konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji Konta.
 9. Finespresso może usunąć Konto, jeżeli Ogłoszeniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Finespresso wezwie Ogłoszeniodawcę do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 2 dni przed usunięciem Konta.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszeniodawca dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Finespresso, a w szczególności jej dobre imię, Finespresso może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 11. Ogłoszeniodawca może na Koncie utworzyć swój profil (Wizytówkę) dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 12. Profil (Wizytówka) składa się z danych identyfikujących Ogłoszeniodawcę, ogłoszeń o pracę Ogłoszeniodawcy i części edytowalnej przez Ogłoszeniodawcę. Informacje podane w profilu powinny być w języku polskim lub angielskim, kompletne, prawdziwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Finespresso jest uprawnione do usuwania błędów językowych w profilu, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych.

§ 5. Publikacja ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę

 1. Składanie ogłoszenia bez pośrednictwa Konta o którym mowa w §4 jest niemożliwe.
 2. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
 3. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej.
 4. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. W formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej.
 5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich lub właściwe licencje do treści ogłoszeń oraz znaków graficznych, które publikuje w Serwisie. Ogłoszeniodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz znaków graficznych względem osób trzecich, a także zobowiązuje się pokryć koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści, opublikowania lub innego wykorzystania ogłoszenia zostały naruszone. Ogłoszeniodawca ponosi również odpowiedzialność za zgodność ogłoszenia z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego z nadanym numerem ogłoszenia oraz instrukcją dotyczącą aktywowania jego emisji.
 7. Przygotowanie przez Finespresso ogłoszenia do publikacji następuje w sposób zautomatyzowany.
 8. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie nie później niż w ciągu 48 godziny od momentu wypełnienia i zatwierdzenia w prawidłowy sposób formularza. Finespresso zastrzega sobie prawo do odmowy emisji ogłoszenia, gdy jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu określonych w §6.
 9. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 dni. Po upływie tego okresu zostanie usunięte z Serwisu i nie będzie możliwości przyjmowania nowych Aplikacji. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze listy ogłoszeń w Serwisie) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje.
 10. W celu przedłużenia emisji ogłoszenia jeszcze przed jego wygaśnięciem, Ogłoszeniodawca powinien zgłosić taką chęć na adres kontakt@finespresso.pl. Po wygaśnięciu Ogłoszeniodawca powinien wygenerować nowe ogłoszenie za pośrednictwem Konta.
 11. Finespresso zapewnia formularz do aplikowania o pracę przez Ogłoszeniobiorców.
 12. Ogłoszeniodawca umożliwia Ogłoszeniobiorcom aplikowanie o pracę poprzez wstawienie linku w przeznaczonym do tego polu, dostępnym podczas edycji ogłoszenia. W takim przypadku Ogłoszeniobiorcy będą automatycznie przekierowywani do formularza elektronicznego wskazanego przez Ogłoszeniodawcę.
 13. Ogłoszeniodawca może umożliwić Ogłoszeniobiorcom aplikowanie o pracę poprzez wstawienie adresu email w wyznaczonym do tego polu, dostępnym podczas edycji ogłoszenia, na który chce otrzymywać aplikacje. W takim przypadku Ogłoszeniobiorca po uzupełnieniu formularza na stronie Finespresso, wyśle swoją Aplikację na wskazany adres email.
 14. Finespresso jest uprawnione do publikowania treści ogłoszenia oraz wszelkich informacji umieszczonych przez Ogłoszeniodawcę w profilu (logo, opis firmy, opis procesu rekrutacji) w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, forach, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia.

§ 6. Treść ogłoszenia Ogłoszeniodawcy

 1. Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, a w szczególności oferta pracy musi dotyczyć legalnej pracy.
 2. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy dla osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej. Oferta pracy może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia, w szczególności na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 3. Ogłoszenie może być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
 4. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy.
 5. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem.
 6. Informacje oraz inne materiały zawarte w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe, właściwe, niedyskryminujące i nie wprowadzające w błąd. Zakazane są ogłoszenia o charakterze seksualnym.
 7. Ogłoszenie może zawierać sprecyzowane wynagrodzenie określone kwotą lub zakresem. W przypadku podania zakresu kwota maksymalna nie może przekroczyć dwukrotności kwoty minimalnej. Podane wynagrodzenie powinno być adekwatne do oferowanej pozycji.
 8. Finespresso jest uprawnione do usuwania błędów językowych w składanych ogłoszeniach, w szczególności do usuwania błędów ortograficznych i gramatycznych.
 9. W ogłoszeniu nie można żądać od Ogłoszeniobiorców podania informacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami.
 10. Dopuszczalne są zmiany treści ogłoszenia w trakcie jego emisji, które w sposób zasadniczy nie zmieniają jego istoty
 11. Po 48 godzinach od opublikowania ogłoszenia niedopuszczalne jest wprowadzanie modyfikacji w treści ogłoszenia, które wprowadzają zmianę: podmiotu oferującego pracę, miejsce świadczenia pracy, nazwy stanowiska pracy, zakresu wynagrodzenia.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Ogłoszeniodawcę

 1. Ogłoszeniodawca jest administratorem danych osobowych Ogłoszeniobiorców, którzy złożyli Aplikację o pracę wraz z CV za pośrednictwem udostępnionego formularza ogłoszenia i powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz odpowiednie klauzule zgód w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie.
 2. Serwis zawiera funkcjonalności ułatwiające wykonanie ww. obowiązku.
 3. Ogłoszeniodawca zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi prawne i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Finespresso przetwarza dane Ogłoszeniobiorców, którzy złożyli Aplikację o pracę za pośrednictwem udostępnionego formularza do wysyłania emaila z załącznikiem, w zakresie ograniczonym do następujących czynności: utrwalanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie.
 5. Finespresso zobowiązuje się do przetwarzania Powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia Ogłoszeniodawcy usługi opisanej w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 6. Finespresso zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub/i podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 7. Finespresso wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania Powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 8. Finespresso podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do Powierzonych danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Ogłoszeniodawcy usługi opisanej w § 3 ust. 3 Regulaminu, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
 9. Finespresso niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
 10. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w Regulaminie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 11. Finespresso zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności.
 12. Strony ustalają, że podczas przetwarzania Powierzonych danych osobowych będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem osób wyznaczonych do kontaktu, w szczególności Inspektorów Ochrony Danych, o ile zostali powołani, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przetwarzania Powierzonych danych osobowych.
 13. Po zakończeniu usługi Finespresso usuwa wszelkie dane osobowe i usuwa wszelkie ich istniejące kopie oraz zobowiązane jest podjąć wszelkie stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania Powierzonych danych.
 14. Finespresso jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Regulaminie przez Finespresso, w szczególności z tytułu przetwarzania Powierzonych danych z naruszeniem postanowień Regulaminu lub Rozporządzenia RODO.

§ 8. Ogłoszeniodawca – cena usługi

 1. Ogłoszeniodawca obowiązany jest do uiszczania opłat należnych za świadczone usługi, na warunkach określonych w cenniku, dostępnym pod adresem: https://finespresso.pl/oferta/
 2. Zmiany cennika są ogłaszane na stronie Serwisu i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do ogłoszeń już opłaconych lub opublikowanych przez Ogłoszeniodawcę.
 3. Podstawowa cena usługi jest ceną za jedno ogłoszenie, która zawiera tylko jedną ofertę pracy wykonywanej w jednej miejscowości.
 4. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie polski złoty. Finespresso jest podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT).
 5. Po dodaniu przez Ogłoszeniodawcę nowego ogłoszenia w Serwisie, Finespresso wysyła zamówienie na adres e-mail wskazany przez Ogłoszeniodawcę podczas rejestracji Konta.
 6. Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę, jest akceptacja zamówienia, która następuje w momencie odesłania maila wraz z zamówieniem i treścią maila “Akceptuję”.
 7. W terminie 7 dni od akceptacji zamówienia, zostanie wystawiona faktura i wysłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy.
 8. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wystawianie przez Finespresso faktur VAT bez podpisu oraz na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.
 9. W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny.

§ 9. Prawa autorskie – Ogłoszeniodawca

 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
  1. ogłoszenie oraz Profil nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
  2. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu, w Profilu lub na Koncie.
 2. Ogłoszeniodawca udziela Finespresso niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu, Koncie lub profilu w celu realizacji usługi, w momencie ich umieszczenia w Serwisie, w celach marketingowych oraz w celu publikowania referencji. Zasady publikowania referencji są określone w §16 Regulaminu.
 3. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Finespresso jest uprawnione do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworów z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet, we wszystkich technikach i technologiach, oraz publiczne odtwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych Finespresso, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,
  4. w zakresie wykorzystania w celu promocji i reklamy działalności prowadzonej przez Finespresso.
 5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy.

§ 10. Usunięcie ogłoszenia Ogłoszeniodawcy

 1. Finespresso jest uprawnione usunąć ogłoszenie lub Profil ze strony Serwisu w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, a także z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Finespresso ma prawo odmówić przyjęcia lub publikacji ogłoszenia lub Profilu z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.
 3. Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy.
 4. W przypadku usunięcia ogłoszenia lub Profilu z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, Finespresso co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcę o planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony Serwisu. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji, kiedy usunięcie ogłoszenia lub Profilu ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 5. Tytułem usunięcia ogłoszenia lub Profilu z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania.
 6. W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Finespresso, Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku ogłoszenia. Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni od podania przez Ogłoszeniodawcę rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

§ 11. Ogłoszeniobiorca

 1. Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Finespresso tytułem świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat.
 2. Przekazanie Aplikacji Ogłoszeniobiorcy do Ogłoszeniodawcy może nastąpić w jeden z poniższych sposobów
  • przez link do strony wskazanej przez Ogłoszeniodawcę
  • pocztą elektroniczną na adres mail wskazany przez Ogłoszeniodawcę.

§ 12. Prawa i obowiązki Ogłoszeniobiorcy

 1. Informacje podane w Aplikacji o pracę powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Zakazane jest zawieranie w Aplikacjach o pracę informacji o charakterze seksualnym.
 2. Aplikacja o pracę powinna zawierać rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych Aplikacji o pracę.
 3. Aplikacja o pracę nie może dążyć do naruszenia prawa, w szczególności Aplikacja nie może dążyć do nielegalnego pozyskania informacji od Ogłoszeniodawcy.
 4. Jeżeli ogłoszenie o pracę będzie bezpośrednio lub pośrednio wymagało podania takich danych prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do Finespresso.

§ 13. Zasady odpowiedzialności

 1. Finespresso nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń oraz Profili. Finespresso oświadcza, że przygotowanie (przez Finespresso) do publikacji ogłoszeń o pracę oraz Profili ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń i Profili.
 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Finespresso nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Finespresso nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. poprawność i aktualność danych zawartych w ogłoszeniach Ogłoszeniodawców oraz za ich dobór lub przydatność,
  2. decyzje lub działania jakie Ogłoszeniobiorca podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie, w tym ogłoszeń oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  3. niewłaściwe i niezawinione przez Finespresso działanie mechanizmów Serwisu,
  4. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  5. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  6. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,
  7. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika,
  8. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
  9. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 4. Finespresso nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że pojawią się Aplikacje o pracę, prawdziwości złożonych Aplikacji, ich wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy oraz zatrudnienia kogokolwiek na składającego Aplikację za pośrednictwem Serwisu
 5. Finespresso nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nim, zaoferuje pracę lub zatrudni. Finespresso, po przekazaniu Ogłoszeniodawcy Aplikacji o pracę, nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i w związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Serwis jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady. Dlatego Finespresso nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na świadczone usługi, w tym gwarancji jakości.
 7. Finespresso nie gwarantuje, że serwery Serwisu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wirusy komputerowe i szkodliwe oprogramowanie.
 8. Finespresso nie gwarantuje, że treść Serwisu, w tym samych ogłoszeń oraz Profili będzie wolna od wad, w szczególności nieaktywnych linków, nieścisłości lub błędów typograficznych.
 9. Finespresso nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 10. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody spowodowanej z winy umyślnej.
 11. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Finespresso w związku z treścią przekazanego ogłoszenia o pracę, Aplikacji o pracę, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Finespresso poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich lub samych Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców.
 12. Finespresso zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Finespresso (np. pożar, powódź, wojna, strajk).
 13. Finespresso zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony W miarę możliwości Finespresso wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 24:00 a 6:00 rano. Finespresso dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
 14. Finespresso zaleca korzystanie z legalnego oprogramowania, w tym z oprogramowania antywirusowego w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez Serwis usług.
 15. Zakazane jest wysyłanie do Finespresso, Ogłoszeniodawcy lub Ogłoszeniobiorcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych, czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych.

§ 14. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§ 15. Reklamacja

 1. Ogłoszeniobiorca i Ogłoszeniodawca mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Finespresso.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Ogłoszeniobiorcy lub Ogłoszeniodawcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@finespresso.pl
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 16. Informacja handlowa

 1. Finespresso wysyła pocztą elektroniczną informację handlową do Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców posiadających Konto, którzy poprzez jego założenie w Serwisie wyrażają na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Finespresso, zmianach w Serwisie oraz planowanych nowych produktów.
 2. Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
 3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie w celach marketingowych przez Finespresso informacji o korzystaniu z usług Serwisu przez Ogłoszeniodawcę (dalej: referencja) w okresie trwania umowy. Referencja będzie zawierała w sobie dane Ogłoszeniodawcy wraz z podaniem jego firmy lub nazwy handlowej, ze znakiem graficznym i słownym zgodnie z § 9 ust. 2 i nast.
 4. Rozpowszechnianie informacji o korzystaniu z usług będzie polegać na zamieszczeniu informacji w Serwisie lub w publikacjach papierowych i elektronicznych (w tym w ofertach handlowych) w jednym lub większej ilości.
 5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, że jego referencja może być umieszczona w Serwisie lub w publikacjach bezpośrednio obok referencji innych podmiotów oraz według kolejności przyjętej przez Finespresso. Referencja możne zostać wykorzystana przez Finespresso na polach eksploatacji wskazanych w §9 ust. 4 Regulaminu, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę.
 6. Ogłoszeniodawca może za zgodą Finespresso uzupełnić referencję o wpis na temat korzystania przez siebie z usług Serwisu. Uzupełnienie referencji może stanowić także odrębną referencję, jeżeli Finespresso tak postanowi i może być uzupełniona przez Finespresso o firmę, nazwę handlową oraz znak graficzny i słowny Ogłoszeniodawcy.
 7. Finespresso przysługuje prawo do skracania referencji tylko ze względów technicznych – w zakresie pól eksploatacji wymienionych w §9 ust. 4 Regulaminu.
 8. Referencja zostanie usunięta z Serwisu w ciągu 7 dni od złożenia w formie pisemnej przez Ogłoszeniodawcę uzasadnionego sprzeciwu wobec referencji.

§ 17. Prawa autorskie Finespresso

 1. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron Serwisu, treści, logotypy, oraz innych elementów strony Serwisu są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Finespresso lub osób trzecich.
 2. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu, jeżeli nie postanowiono wyraźnie inaczej.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Finespresso zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@finespresso.pl . W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Finespresso.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa treść zostanie ogłoszona na stronie finespresso.pl.
 4. Finespresso zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 5. Serwis podlega prawu polskiemu, a wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z usług i Konta mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszelkie spory między Finespresso a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Finespresso.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: kontakt@finespresso.pl
 8. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@finespresso.pl
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, RODO, a także innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Comments are closed.

Nasza strona używa cookies. W Polityce Prywatności dowiesz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close